Pokaż podmenu

Kontakt z nami

INTERDENTAL dr Katarzyna Kargol - Kuszewska
ul. Kościuszki 6E
26-600 Radom

tel.: +48 512 360 703
tel.: +48 48 360 17 33

email: interdental@interdental.clinic

Godziny otwarcia:
Pon. - piątek 10:00 - 20:00

więcej


RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej "INTER-DENTAL" z siedzibą w Radomiu, ul. Kościuszki 6E 26-200 Radom.

Podmiot leczniczy administruje danymi na potrzeby realizacji usług medycznych przez NZOZ Inter-Dental Katarzyna Kargol-Kuszewska.

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • Ustalenia tożsamości podczas umawiania na świadczenia medyczne realizowane w jednostce
 • Prowadzenia i przechowywania Państwa dokumentacji medycznej
 • Ustalenia Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczeń medycznych
 • Odbierania i archiwizowania powierzonych nam dokumentów i zaświadczeń
 • Rejestracji osób upoważnionych do dostępu do Państwa dokumentacji medycznej, zasięgania informacji o stanie zdrowia
 • Kontaktowania się z Państwem w celu potwierdzenia, przypomnienia, odwołania, przełożenia terminów wizyt, lub przekazania istotnych informacji z nimi związanych
 • Przetwarzania danych w zakresie prowadzonych przez przedsiębiorstwo ksiąg rachunkowych, obowiązków podatkowych i innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów finansowych

Podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie podpisanych przez Państwa zgód i upoważnień, obowiązujących przepisów prawa (w tym z zakresu opieki zdrowotnej i polityki finansowej), zawartych umów.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji świadczeń medycznych i płynnego funkcjonowania jednostki mogą być przekazywane następującym grupom odbiorców:

 1. Innym podmiotom leczniczym współpracującym z NZOZ Inter-Dental, w zakresie zawartych umów i porozumień, w celu zapewnienia ciągłości leczenia m.in. w zakresie wykonania niezbędnych badań diagnostycznych, terapeutycznych, konsultacji medycznych, realizacji prac protetycznych i ortodontycznych

 2. Osobom upoważnionym przez Państwa do zasięgania informacji o Państwa stanie zdrowia, uzyskiwaniu kopii dokumentacji medycznej, upoważnionych do odbioru innych dokumentów.

 3. Jednostkom administracji publicznej w zakresie uregulowanym w przepisach

 4. Dostawcom oprogramowań technicznych, usług teleinformatycznych, firmom pocztowym w zakresie przesyłania tradycyjnej informacji pocztowej, w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych zadań

 5. Dostawcom usług prawnych, księgowych, zarządczych w zakresie niezbędnym do realizacji polityki finansowej firmy

 6. Innym instytucjom, którym obowiązek przekazania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zależny od przeznaczenia ich udostępnienia.

 • obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej określają przepisy prawa
 • obowiązek przechowywania dokumentacji finansowej określają przepisy prawa
 • dane przechowywane na podstawie otrzymanej od Państwa zgody przetwarzamy do czasu jej cofnięcia

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każdemu z Państwa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez NZOZ Inter-Dental przysługują następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacji (obowiązek informacyjny)
 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobistych w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Szczegółowe informacje o sposobie, możliwości i terminie skorzystania z powyższych praw opisane są w Procedurze realizacji przysługujących praw RODO.

Obowiązek podania danych

Podejmując dobrowolną decyzję o leczeniu w naszej jednostce na podstawie obowiązujących przepisów prawa zobowiązani jesteśmy do ustalenia Państwa tożsamości.

Konsekwencją nie podania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości umówienia wizyty lub realizacji świadczenia medycznego.

PROCEDURA REALIZACJI PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW

Na podstawie art 15-23 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) każdej osobie przysługują prawa związane z przetwarzaniem ich danych.

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, uzyskiwaniu informacji od administratora czy dane są przetwarzane i na jakich zasadach Art 15
 • sprostowania danych – niezwłocznego sprostowania danych osobowych jeśli są one nieprawidłowe Art 16
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) Art 17
 • ograniczenia przetwarzania danych Art 18
 • uzyskana powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu ich przetwarzania Art 19
 • przenoszenia danych Art 20
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych Państwa dotyczących Art 21
 • nie podleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) Art 22


Aby zrealizować którekolwiek z powyższych praw należy złożyć wniosek o wypełnienie przysługującego Państwu prawa.

Wniosek powinien zawierać m.in:

 • dane identyfikujące osobę zgłaszającą: Imię, mazwisko, PESEL
 • informację z jakiego prawa i w jakim zakresie chcą Państwo skorzystać
 • wskazanie preferowanego sposoby kontaktu z Państwem: telefon, e-mail, list tradycyjny, kontatk osobisty


Wniosek można zgłosić w następujący sposób:

 • osobiście w NZOZ Inter-Dental przy ul. Kościuszki 6E, 26-200 Radom
 • telefonicznie pod nr NZOZ Inter-Dental 512 360 703
 • przesyłając na adres e-mail: interdental(et)interdental.clinic
 • pocztą tradycyjną przesyłając na powyższy adres

  
W przypadku złożenia wniosku telefonicznie, listownie lub przez e-mail konieczne będzie potwierdzenie tożsamości wnioskującego. Przy zgłoszeniach osobistych pracownik przyjmujący wniosek ma obowiązek potwierdzić tożsamość wnioskującego.

Zgłoszone wnioski będą rozpatrywane niezwłocznie, w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.

Realizacja praw przysługujących wg. RODO jest bezpłatna.

Złożone przez Państwa wnioski podlegają analizie. Na jej podstawie dostaną Państwo odpowiedź dotyczącą realizacji wnioskowanego prawa. Jeżeli w wyniku analizy wniosek okaże się niezasadny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może wystąpić odmowa jego realizacji, lub będzie wskazany termin w którym będzie mógł być on zrealizowany.

copyright © 2015 www.interdental.radom.pl

ul. Kościuszki 6E, 26-600 Radom

projekt i wykonanie: www.zaginionestudio.pl